Reglement Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen

(Vastgesteld in mei 2024)

Artikel 1 – Algemene begrippen

Verklaring van de in dit reglement voorkomende termen en benamingen.

1.1  De organisatie

De organisatie van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen is in handen van de Stichting Open Nederlandse
Fanfare Kampioenschappen, hierna te noemen Stichting ONFK, met KvK nummer 67958214.

1.2  De ONFK

De Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen zijn concertwedstrijden voor fanfareorkesten georganiseerd in
schouwburg De Lawei te Drachten.

1.3  Het fanfareorkest

Een orkestvorm bestaande uit saxofoons, koper- en slagwerkinstrumenten die door haar specifieke samenstelling als
fanfareorkest wordt aangemerkt. 
Dit kan zijn:

 • Een zogenaamde community band: een orkest, voortgekomen uit en behorend tot een stads- of dorpsgemeenschap;
 • Een schoolorkest: een orkest, behorend tot een school of scholengemeenschap en bestaande uit leerlingen van die betreffende school of scholengemeenschap;
 • Een regionaal orkest: een orkest voortgekomen uit en behorend tot een bepaalde regio.

  Als instrumenten worden aangeduid:
 • sopraansaxofoon, altsaxofoon, tenorsaxofoon, baritonsaxofoon;
 • trompet, cornet en bugel in verschillende stemmingen;
 • hoorn, cor- en althoorn in verschillende stemmingen;
 • trombone, bastrombone;
 • bariton, euphonium, bastuba;
 • slaginstrumenten gestemd en ongestemd.

 

Artikel 2 – Deelname

De volgende orkesten kunnen deelnemen aan de ONFK:
Nederlandse amateur fanfareorkesten die via een muziekbond of zelfstandig zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO); 
Amateur fanfareorkesten uit het buitenland, na toestemming van de organisatie.

Artikel 3 – Divisies

3.1 De ONFK vinden plaats in vier divisies:

 • 4e divisie
 • 3e divisie
 • 2e divisie
 • 1e divisie

3.2 Nederlandse fanfareorkesten nemen deel in die divisie/klasse, waarin zij volgens de landelijk erkende reglementen (KNMO) geplaatst zijn. In overleg met de organisatie bestaat de mogelijkheid deel te nemen in een hogere divisie. Na inschrijving is het niet mogelijk van divisie te wisselen.
3.3 Jeugdorkesten die niet in een divisie zijn ingedeeld, worden in overleg met de organisatie tot de 4e divisie toegelaten.
3.4 Buitenlandse fanfareorkesten worden in overleg met de organisatie ingedeeld in de divisie overeenkomstig het niveau van het betreffende land.

Artikel 4 – Verplichte werken

4.1 De orkesten spelen tijdens de ONFK enkel het werk dat verplicht is gesteld voor de betreffende divisie. Inspelen op het wedstrijdpodium is niet toegestaan.

4.2 De verplichte werken worden in samenwerking met het Repertoire Informatie Centrum (RIC) door de organisatie vastgesteld.

4.3 De verplichte werken zijn uiterlijk op 1 oktober van het jaar voorafgaande aan de ONFK beschikbaar.

4.4 De partituren van de verplichte werken voor de juryleden worden door de organisatie beschikbaar gesteld.

Artikel 5 – Inschrijving en deelnemerskaarten

5.1 De inschrijftermijn sluit op 1 december. De organisatie behoudt het recht de inschrijftermijn te verlengen.
5.2 Het inschrijfgeld voor elk deelnemend orkest bedraagt € 150. Dit inschrijfgeld is exclusief deelnemerskaarten. De inschrijving is pas geldig nadat het inschrijfgeld is betaald.
5.3 Het inschrijfgeld dient voor 8 december van het jaar van deelname te zijn overgemaakt op het rekeningnummer van de Stichting ONFK.
5.4 Ieder ingeschreven orkest dient alle deelnemende leden en de dirigent te voorzien van een deelnemerskaart. De kosten voor een deelnemerskaart bedragen €7,- en geven toegang tot het gehele evenement.
5.5 Het aantal deelnemerskaarten wordt op basis van de aangeleverde orkestplattegrond berekend. Over de bestelling van de deelnemerskaarten wordt door de organisatie tijdig met de orkesten gecommuniceerd.
5.6 Inschrijfgelden en deelnemersgelden worden na sluiting van de inschrijftermijn niet terugbetaald, behalve in bijzondere situaties, welke door de organisatie zullen worden beoordeeld.

Artikel 6 – Loting

De volgorde van optreden wordt per divisie bepaald door een loting. Ieder deelnemend orkest krijgt van de organisatie bericht over het tijdstip van loting. Van ieder orkest dient één vertegenwoordiger bij de loting aanwezig te zijn. De uitkomst van de loting is bindend.

Artikel 7 – Jurering

7.1 De deelnemende orkesten worden beoordeeld door een geblindeerde jury, bestaande uit 3 personen.
7.2 De leden van de jury worden door de organisatie aangewezen, waarbij voor wat de Nederlandse juryleden betreft, ten minste 2 van de 3 juryleden voorkomen op de door de KNMO gepubliceerde jurylijsten.
7.3 De juryverslagen worden na de prijsuitreiking uitgereikt aan ieder deelnemend orkest.
7.4 Over jurybeslissingen en beoordelingen kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

Artikel 8 – Klassering en prijzen

8.1 De totaaluitslagen worden tijdens een presentatie op de beamer en het podium vermeld. 
8.2 De punten van alle orkesten worden na de prijsuitreiking gepubliceerd.
8.3 De organisatie stelt prijzen beschikbaar. Bij 6 of meer deelnemers per divisie staan 3 prijzen voor die divisie ter beschikking; bij 5 deelnemers of minder in een divisie kan de organisatie besluiten minder prijzen ter beschikking te stellen.
8.4 Indien er in een divisie maar 1 deelnemend orkest ingeschreven is, zal dit orkest minimaal 80 punten moeten behalen om tot Nederlands Fanfare Kampioen uitgeroepen te worden.
8.5 Het orkest dat in zijn divisie de hoogste klassering behaalt, mag zich tot de volgende ONFK Open Nederlands Fanfare Kampioen in deze divisie noemen.

Artikel 9 – Slagwerk


9.1 De organisatie publiceert uiterlijk twee maanden voor de ONFK een slagwerklijst. De slagwerklijst is samengesteld op basis van de verplichte werken. De organisatie voorziet in de op de slagwerklijst genoemde instrumenten.
9.2 De op de slagwerklijst genoemde instrumenten worden kosteloos beschikbaar gesteld door Adams Musical Instruments. De specificaties van de instrumenten wordt tijdig met de deelnemende orkesten gecommuniceerd.
9.3 Instrumenten die niet op de slagwerklijst worden vermeld, dienen de orkesten zelf mee te nemen. Kleine slagwerk, zoals vermeld op de slagwerklijst, dient iedere deelnemer zelf mee te nemen.
9.4 Instrumenten met een mogelijk zeer persoonlijke voorkeur (zoals snares, cymbals a2 en suspended cymbals alsook drumset cymbals) mogen door eigen materieel worden vervangen.
9.5 Slagwerkers mogen, nadat het voorgaande orkest het podium heeft verlaten, het slagwerkinstrumentarium naar wens in de juiste positie brengen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, vermissen of beschadigen van eigendommen en/of instrumentarium van de deelnemende orkesten, musici en bezoekers van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen.

Artikel 11 – Audiovisuele opnamen

Deelnemende orkesten kunnen geen rechten ontlenen aan gemaakte foto's of eventueel gemaakte audio- of video opnamen die al dan niet namens de organisatie worden gemaakt tijdens de ONFK.

Tijdens het evenement worden foto’s en beeldopnamen gemaakt. Deze worden ingezet voor PR-doeleinden. Mocht u bezwaar hebben tegen publicaties van foto’s of beeldmateriaal door de organisatie van de ONFK, dan kunt u dit kenbaar maken door te mailen naar secretariaat@onfk.nl

Artikel 12 – Overige bepalingen

12.1  De organisatie behoudt zich het recht voor, op grond van het aantal inschrijvingen voor deelname, wedstrijddagen toe te voegen of te laten vervallen. Dag en dagdeel van optreden(s) zullen tijdig aan de deelnemers worden medegedeeld.
12.2 Indien de ONFK niet door kan gaan in het geval van door de overheid opgelegde regelgeving bij bijvoorbeeld een epidemie of pandemie, dan wordt na de sluitingsdatum van inschrijving niet het volledig inschrijfgeld terugbetaald. Dit i.v.m. reeds gemaakte kosten voor het evenement. Zo mogelijk wordt een deel van het inschrijfgeld aan de deelnemers terugbetaald. Dit bedrag wordt bepaald door de organisatie.
12.3 Indien u als deelnemer vanwege een epidemie of pandemie zelf besluit om uw deelname in te trekken dan is artikel 5.6 hierop van toepassing.
12.4 In geval van bijzondere omstandigheden behoudt de organisatie zich het recht voor van dit reglement af te wijken. Deelnemende orkesten worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.